2 kapitola-Je něco špatně?
Sem vložte podnadpis

1.3. JE NUTNO ZDŮRAZNIT, ŽE VÝSLEDKEM RECIPROČNÍ FYZIKY NEMUSÍ BÝT SKUTEČNÝ STAV VĚCÍ. 

Je pouze modelem funkce Vesmíru, fyziky a celé přírody, za předpokladu PLATNOSTI EINSTEINOVÝCH TEZÍ bez jakékoli výjimky

Je připouštěn pouze takový "výklad jednotlivých jevů" který by byl v souladu s těmito tezemi. Chcete-li, je postaven na víře v platnost Einsteinových tezí (14.4.) 

Oproti vědeckému nahlížení tento předpoklad značně zužuje zorný úhel možností řešení. Po veškerých iteracích zjistíme, že tato úloha má jediné řešení.

1.4. ŘADU NEPROKÁZANÝCH DOMNĚNEK a současných vědeckých hypotéz fyzikálních modelů (Einsteinovy teze zpochybňujících) nelze do systému Reciproční fyziky vůbec začlenit z důvodů:

1.4.1. Jsou v rozporu s Einsteinovými tezemi.

1.4.2. Jsou v systému nadbytečné, lze-li veškeré jevy vysvětlit logickými či matematicko-logickými postupy.

1.4.3. Nadbytečné síly nejsou v rámci Einsteinových tezí vysvětlitelné, nelze je žádným logickým způsobem zdůvodnit. Systém by porušoval přírodní zákony (zejména zákon o zachování energie a hmoty).

1.4.4. Začleněním nadbytečných komponentů (prvků) se systém dostává do prostoru mystiky, se kterou inženýrské discipliny neumí pracovat. Tento prostor je vyhrazen vědě a víře.


1.5. VÝZNAM SLOVA RECIPROČNÍ je dvojí: Jednak má význam jako navzájem související, jednak jako převrácená hodnota. V dalším textu uvidíme, co navzájem souvisí, či co je převrácenou hodnotou. Budeme se ale zabývat pouze rozdíly oproti současně uznávanému pojetí fyziky. Nemá smysl se zabývat zde principy shodnými v obou modelech, tyto jsou k seznámení v současných fyzikálních pojednáních. Rovněž tak principy spadající do oboru chemie nevykazují větších rozdílů (kap.11).

Navzájem související
Navzájem související

1.6. Uvedená práce byla již v roce 1979 dána k posouzení ČSAV jako přihláška objevu. Práce byla odmítnuta s odůvodněním, že se jedná o hypotézu. 

(Zadání Reciproční fyziky totiž nebere v úvahu, že řadu přirodních i matematických zákonitostí lze jednoduše zpochybnit, na př: Einsteinovy teze a j.). Neboli je pak možno vytvořit řadu rozdílných hypotéz podobné vědecké úrovně, do kterých je možno včlenit i hypotézy všech náboženství.

1.7. Aby se mohla veřejnost s touto prací seznámit, byla v roce 1997 vydána brožura pod názvem ZÁKLADY RECIPROČNÍ FYZIKY a je k dispozici v řadě knihoven u nás i v zahraničí.

1.8.  Závěrem první kapitoly můžeme konstatovat:

    -  Našimi vědci obhajovaná současná fyzika je pouhá změť různých doměnek často si navzájem odporující,  nekompaktibilní, mnohdy skutečným přírodním  zákonům odporující. Nenalezneme zde na př. kontabilitu mezi gravitací, magnetizmem, světlem a podNejedná to tedy o žádný systém. 

   - Reciproční fyzika je velmi jednoduchý, vzájemně kompaktibilní systém, kde všechny subsystémy a dílčí systémy jsou  vzájemně jeden od druhého odvoditelné.  Kontabilita na př. mezi gravirací, magnetizmem, světlem a pod. je jasně patrnáJedná se tedy o skutečný funkční systém. Tento systém je nedílnou součástí nadsystému PŘÍRODA.