Úvodem
Sem vložte podnadpis

Reciproční fyzika, není vědecké pojednání

Jedná se o umělou konstrukci - model funkce celé přírody a celého Vesmíru za předpokladu platnosti matematických a přírodních zákonů, při jejich vzájemném vztahu a závislosti.

vědecká zjištění lze vyjádřit matematickými vzorci a zákonitostmi -Albert Einstein

dále jen "Einsteinovy teze"

Einsteinovy teze nejsou vědou přijímány bez námitek, poukazuje se na řadu rozporů mezi nimi a některými současnými hypotézami (jejichž správnost ovšem nebyla nikdy prokázána). 

V podstatně lze současnou vědou zpochybnit cokoliv, lze tedy připustit i zpochybnění Einsteinových tezí. V inženýrských disciplinách tomu tak není. 


Tyto discipliny z tezí definovaných Einsteinem přímo vycházejí, jako ze základu veškerého inženýrství. Z těchto principů se vycházelo dříve, než je Einstein definoval. 

Vyjádříme-li toto filozofickými termíny, pak 

připouští-li dnešní věda "víru v nesprávnost Einsteinových tezí", pak musíme také připustit inženýrský princip víry v jejich správnost.

Při tom musíme vzít na vědomí, že ani jednu možnost nelze prokázat, resp. věda nemusí důkazy v její platnost uznávat. 

Je tedy nutno úvodem si vysvětlit některé rozdíly mezi vědeckými a inženýrskými postupy. (Dále 1.1. )